Буряад зоной еhо заншал

  • 384
Загружено: МБДОУ детский сад "Золотая рыбка" . Категория: Другие видео . 05 мая 2022.
На этом видео:
Описание
Сагаан hарын найр наадан – Сагаалган.
Гэргажа табилга хэhэн байна ухибууд гэрэ ажал темэр « Юртэ». Сагаалган, золгохо, буряад арадай еhо заншалда гол анхаралаа табибабди. Ухибууд Ёхор нада мэдэ,буузэ ямар унгор шэрдэхэе мэдэ,нэгэнэгээр, параараа, булта худэлжэ hураа.
Подробнее