Бэеын тамирай эмхидхэгдэhэн hуралсалай уйлэ - "Шубууд".

  • 338
На этом видео:
Описание
Yхибууд хойно хойноhоо ябажа hурана; бухы бэеэ хугжоожэ: толгойгоо, гарнуудаа, мурэ , буhын уе мусэлгэ хугжоонэ ба бэхижуулнэ.
Скалодром гэhэн таhалга соо ханада абиржа, интерактивна наада наадана, шубуудые барина.
Бэеын тамирай hуралсалай уйлэдэ ухибууд шанга бэетэй, шуран, зоригтой, шадалтай болоно.
Подробнее