«Наран, наран, хабарые ерүүлыш!»

  • 430
На этом видео:
Описание
«Хабар. Хабарай шэнжэнүүд» темээр үзэhэнөө согсолхо, буряад аман хэлэнэй эдэбхи хүгжөөхэ зорилготойгоор хүмүүжүүлэгшэ Анзанова Биликма Дондокдоржиевна ахалагша бүлгэмдэ «Наран, наран, хабарые ерүүлыш!» гэhэн эмхидхэгдэһэн болбосоролой ажаябуулга үнгэргөө.
Энэ эмхидхэгдэһэн болбосоролой ажаябуулга соо «Хабарай шэнжэнүүд» наадан QR-код технологиин туһаар хэрэглэгдэһэн байна. Тус наадан нэн түрүүн LearningApps.org гэһэн сервисэй платформо дээрэ зохёогдоо. Нааданай хабсаргалта (ссылкэ) болон кьюар код өөрөө бии болоно. Телефоной камераар код сканировалжа абахада, Лернинг апс платформо соохи наадан руу сэхэ оруулна.

Подробнее