«Буряад малгай»

  • 598
Загружено: МАДОУ Кижингинский детский сад «Сэсэг» . Категория: Изучение языков . 12 февраля 2022.
На этом видео:
Описание
Yхибуудээр пластилинаар буряад малгай бэлэдхэл.
Буряад малгай тухай юрэнхы мэдээн.
Буряад зоной малгай формоороо – hэеы гэрэй оройтой, хада уулатай адли. Малгайн дэнзэ наран гэhэн удхатай, дэнзын дγрсэтэй доодо тала – хγхэ γнгэтэй – эсэгэ тэнгэри; улаан залаа – наранай элшэ, туяа, гэрэл; hарабша – хара γнгэтэй – эхэ дэлхэй, газар гэhэн удхатай.

Залааниинь – 108 байха ёhотой.

Бγхы энэ малгайн тэмдэг: тγрэл гарални олон болуужан, hγр hγлдэмни юумэндэ диилдэнгγй бадаржа, орой дээрэмни хиидэжэ ябуужаг, гэhэн удхатай. (Пусть мой род приумножается, как лучи золотого солнца, пусть моя жизненная энергия не иссякает и развивается надо мной).

hγр hγлдэмни– жизненная энергия.
Подробнее