Организованная образовательная деятельность

  • 370
На этом видео:
Описание
"Минии бүлэ". Yхибүүдэй урда шиидхэгдээгүй асуудал гараба. Хаража байhан мультфильм соонь абяан үгы болоо. Манай бэрхэ шадамар хүүгэд аялгыень өөhэдөө бэшэжэ абяатай болгожо, мультфильм хараба. Энэ хэшээлдэ хэлэ хүгжөөхэhөө гадна, хэшээлдэ хэхэ юумэеэ шэлэнэ, шэнэ онол аргануудтай танилсана, мультфильм буулгаха онол аргануудые ажабайдалдаа хэрэглэжэ hурана.
Подробнее