Эсэгэ Ороноо Хамгаалагшадай hайндэрөөр! Эрэлхэг зоригтой хубуудээ, Амаршалан гарыень барие даа.

Описание
МБДОУ Хуртагинский детский сад "Одохон"
Комментарии