Сагаан hара гаража, сагаалгамнай эхилбэ, сарюун нухэд сугларжа,ёохор наадан эхилбэ!

Описание
МБДОУ Хуртагинский детский сад "Одохон"
Комментарии